Algemene voorwaarden 2016


ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke boeking door de reiziger van een verblijf uit de brochure 'Logeren in Vlaanderen Vakantieland 2016' en op de website 'Logeren in Vlaanderen Vakantieland (www.logereninvlaanderenvakantieland.be)'. Een boeking impliceert de kennisname van deze algemene voorwaarden door de reiziger, alsook de aanvaarding ervan.

ARTIKEL 2 – DEFINITIES

 • Brochure 'Logeren in Vlaanderen Vakantieland 2016': brochure uitgegeven door Logeren in Vlaanderen vzw, editie 2016;
 • Website 'Logeren in Vlaanderen Vakantieland': website gepubliceerd door Logeren in Vlaanderen vzw;
 • Reisorganisatie: iedere logiesverstrekker, toeristische of boekingscentrale die in de brochure 'Logeren in Vlaanderen Vakantieland 2016' of op de website Logeren in Vlaanderen Vakantieland verblijven aanbiedt;
 • Reiziger: ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die een verblijf uit de brochure 'Logeren in Vlaanderen Vakantieland 2016' of op de website Logeren in Vlaanderen Vakantieland boekt;
 • Logeren in Vlaanderen: vzw in een publiek-private samenwerking tussen de Vlaamse provinciale toeristische organisaties en logiesuitbatingen met hoofdkantoor te 3000 Leuven, Diestsevest 40.
 • Dienst Toeristische Vergunningen: dienst die deel uitmaakt van het Departement Internationaal Vlaanderen en die instaat voor een correcte toepassing van het logiesdecreet en de toekenning van de vergunningen en classificatie.

ARTIKEL 3 – AANBOD

3.1. De gegevens in de brochure 'Logeren in Vlaanderen Vakantieland 2016' en op de website 'Logeren in Vlaanderen Vakantieland' binden de reisorganisator, tenzij wijzigingen in de gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór de boeking ter kennis van de reiziger zijn gebracht, dan wel mits akkoord van de reiziger ná de boeking, alsook tenzij in de omstandigheid van artikel 11.3.

3.2. Het aanbod geldt steeds op basis van beschikbaarheid.

ARTIKEL 4 – BOEKEN VAN EEN VERBLIJF

4.1. De reiziger boekt een verblijf rechtstreeks bij de reisorganisator en verstrekt hierbij alle nuttige inlichtingen die hem uitdrukkelijk door de reisorganisator gevraagd worden. In geval de reiziger onjuiste of onvolledige inlichtingen verstrekt die voor de reisorganisator bijkomende kosten met zich meebrengen, vallen deze kosten naar keuze van de reisorganisator ten laste van de reiziger.

4.2. Bij het boeken van een verblijf is de reisorganisator ertoe gehouden de reiziger een schriftelijke boekingsbevestiging te bezorgen uiterlijk 21 kalenderdagen na boeking. Wijkt de inhoud van deze bevestiging af van de boeking of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 kalenderdagen na boeking, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat het verblijf niet werd geboekt en heeft hij recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

ARTIKEL 5 – PRIJZEN

5.1. De prijzen voor hotel- en gastenkamerverblijven vermeld in de brochure 'Logeren in Vlaanderen Vakantieland 2016' en op de website 'Logeren in Vlaanderen Vakantieland' zijn de totale prijzen 'alles inbegrepen' en omvatten het logies en alle in de brochure en op de website aangeboden diensten. De prijzen zijn steeds inclusief BTW, verblijfstaksen en alle overige taksen, alsook inclusief alle kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas- en waterverbruik, kosten van schoonmaak, etc., tenzij in de brochure of op de website anders vermeld wordt. Enkel extra's en singletoeslagen mogen afzonderlijk aan de reiziger worden aangerekend en worden op voorhand meegedeeld.

De prijzen voor hotel- en gastenkamerverblijven zijn basisprijzen en gelden per persoon, op basis van 1 nacht in een standaard tweepersoonskamer met tweepersoonsbezetting (inclusief taksen), tenzij anders vermeld.

5.2. Voor appartements-, studio-, woning- en bungalowverblijven gelden de prijzen per wooneenheid, tenzij in de brochure of op de website anders vermeld wordt. Eventuele bijkomende kosten zoals verwarming, elektriciteit, gas- en waterverbruik, kosten van schoonmaak, bedlinnen, etc; dient de reiziger na te vragen bij de aanbiedende reisorganisatie.

5.3. Voor een kampeerplaats of een huurlogies op een camping, gelden de prijzen voor het vermeld aantal personen. Eventuele bijkomende kosten voor extra personen, gas- en elektriciteitsverbruik, kosten van schoonmaak, bedlinnen, etc.; dient de reiziger na te vragen bij de aanbiedende camping.

5.4 De prijzen vermeld in de brochure 'Logeren in Vlaanderen Vakantieland 2016' en op de website 'Logeren in Vlaanderen Vakantieland' zijn geldig vanaf 1 januari 2016 t.e.m. 31 december 2016, tenzij in de brochure of op de website anders vermeld wordt. Tijdens deze periode kan niet afgeweken worden van de vermelde prijzen, tenzij deze prijzen onjuist blijken ingevolge (druk)fouten.

ARTIKEL 6 – BETALING EN VOORSCHOTTEN

De reisorganisator kan via de boekingsfactuur of -bevestiging de reiziger om een voorschot verzoeken van maximum 50% van de totale kostprijs van het verblijf. De reisorganisator verstrekt de reiziger een schriftelijk bewijs van betaling van het voorschot met vermelding van het nog te betalen saldo, alsook de uiterlijke datum waarop dit saldo dient te worden betaald. Bij boekingen tot 8 weken voor aanvang van het verblijf of bij kleine dossiers (= tot 200 euro) kan de reisorganisator de volledige betaling van de totale kostprijs vragen.

ARTIKEL 7 – WIJZIGINGEN, OVERDRACHTEN, ANNULERINGEN EN OVERBOEKING

De reisorganisator informeert de reiziger over de annuleringsvoorwaarden en de (eventuele) kosten voor wijziging of overdracht van boeking. Beschikt de reisorganisator over geen specifieke voorwaarden ter zake, dan zijn de hieronder vermelde voorwaarden van toepassing:

7.1. Wijziging
Tot 14 dagen voor aankomst kan de reiziger zonder bijkomende kosten wijzigingen aanbrengen in zijn boeking (datum, aantal personen, verlenging, enz.). Richt de reiziger dit verzoek minder dan 14 dagen vóór de aanvang van het verblijf, dan kan de reisorganisator alle kosten die daardoor zouden worden veroorzaakt de reiziger aanrekenen.

7.2. Overdracht
Vóór de aanvang van het geboekte verblijf kan de reiziger de boeking aan een derde overdragen. De reiziger brengt de reisorganisator hiervan onmiddellijk op de hoogte. De overdrager en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale kostprijs van het geboekte verblijf en de (eventuele) kosten van de overdracht.

7.3. Annulering door reiziger
Voor hotels en gastenkamers geldt:
Bij annulering door de reiziger kunnen de volgende kosten aan de reiziger worden aangerekend:
a) Indien een voorschot is betaald, kan het voorschot worden ingehouden volgens de annuleringsvoorwaarden van de reisorganisatie;
b) Indien geen voorschot is betaald, dient de reiziger al dan niet een annuleringskost te betalen (zelfs indien de annulering te wijten is aan toeval of overmacht) naargelang het tijdstip van de annulering (de juiste datum hiervan wordt uitsluitend bepaald door de datum van ontvangst van het annuleringsverzoek van de reiziger):

 • bij annulering meer dan 14 dagen vóór de aanvang van het verblijf: een administratiekost van maximum 15,00 euro;
 • bij annulering tussen 14 en 3 dagen vóór de aanvang van het verblijf: 50% van de totale kostprijs van het verblijf;
 • bij annulering minder dan 3 dagen vóór de aanvang van het verblijf: 100% van de totale kostprijs van het verblijf.
Voor vakantiewoningen (appartements-, studio-, woning- en bungalowverblijven) geldt:
bij annulering door de reiziger vanaf de 28e dag voor aankomst kan 50% van de arrangementsprijs aan de reiziger worden aangerekend. Vanaf de 2de dag voor aankomst kan de totale arrangementsprijs worden aangerekend.

7.4. Annulering door reisorganisatie
Indien de reisorganisator vóór de aanvang van het verblijf de boeking annuleert wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:
 • ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van de reisorganisator van gelijke of betere kwaliteit zonder bijkomende kosten, dan wel een aanbod van mindere kwaliteit waarbij de reisorganisator het verschil in prijs met een aanbod van gelijke kwaliteit zo spoedig mogelijk terugbetaalt;
 • ofwel de zo spoedig mogelijke terugbetaling door de reisorganisator van alle door de reiziger reeds betaalde bedragen.
7.5. Overboeking
In geval van overboeking is de reisorganisator gehouden op eigen initiatief de reiziger gelijkwaardig logies en diensten te verschaffen tegen dezelfde prijs.
Gelijkwaardig logies verwijst naar logies met tenminste dezelfde indeling in categorie. Meerkosten ten gevolge van overboeking zijn volledig ten laste van de reisorganisator. De reisorganisator in gebreke is er toe gehouden alle kosten rechtstreeks verbonden aan deze tekortkoming (vb. vervoer per taxi naar een ander hotel) te dragen.

ARTIKEL 8 – VLAANDEREN VAKANTIECHEQUE

8.1. De logies vermeld op de website www.logereninvlaanderenvakantieland.be en in het boek 'Logeren in Vlaanderen Vakantieland 2016' verbinden er zich toe de Vlaanderen Vakantiecheque als vorm van betaalmiddel te aanvaarden.

8.2. Met deze geschenkbon kan je een verblijf betalen bij de logies, die in het aanbod van de brochure 'Logeren in Vlaanderen Vakantieland' zitten of die vermeld staan op de website www.logereninvlaanderenvakantieland.be, op het moment van je betaling.

8.3. De Vlaanderen Vakantiecheque geldt als betaalmiddel voor alle diensten (vb. sauna, maaltijden, …) aangeboden door het logies aan de begunstigde tijdens zijn verblijf via Logeren in Vlaanderen Vakantieland, op voorwaarde dat er een overnachting plaatsvindt.

8.4. De vakantiecheque (verkocht na 1/1/2013) blijft 18 maanden geldig. De cheque is bruikbaar tot de vervaldatum (vermeld op de cheque).

8.5. De Vlaanderen Vakantiecheque heeft een waarde van 35€, 50€, 100€ en 250€. Wanneer het te betalen bedrag hoger ligt dan de waarde van de Vlaanderen Vakantiecheque(s), dient de reiziger bij de eindafrekening het resterende bedrag te betalen. Wanneer de waarde van de Vlaanderen Vakantiecheque(s) hoger ligt dan het te betalen bedrag, is de reisorganisatie niet verplicht het resterende bedrag in speciën terug te betalen. De Vlaanderen Vakantiecheque is niet inruilbaar tegen geld.

ARTIKEL 9 – KWALITEITSLABEL

9.1. De logiesuitbatingen in de brochure 'Logeren in Vlaanderen Vakantieland 2016' en op de website 'Logeren in Vlaanderen Vakantieland' werden allemaal vergund door het Departement Internationaal Vlaanderen en getoetst aan de strenge criteria van het Vlaamse Toeristische Logiesdecreet of het Toerisme voor Allen-decreet (voor erkende Toerisme voor Allen-uitbatingen).

9.2. De inhoud van de brochure 'Logeren in Vlaanderen Vakantieland 2016' en de website 'Logeren in Vlaanderen Vakantieland' is gebaseerd op de vergunningsgegevens uit de VLIS-databank van de Dienst Toeristische Vergunningen.

9.3. Een herkenningsteken aan de ingang van de uitbating geeft aan dat het om een vergund logies gaat. Dit kwaliteitslabel geeft de garantie dat het logies voldoet aan de basiskwaliteit en de eisen inzake brandveiligheid. Bovendien is de schaal van comfort merkbaar aan het aantal toegekende sterren. Deze sterren staan ook vermeld op het herkenningsteken.

Meer informatie over de inhoud van de toegekende comfortclassificatie is terug te vinden via de website van de Dienst Toeristische Vergunningen: http://www.vlaanderen.be/int/comfortclassificatie

ARTIKEL 10 - KLACHTENREGELING

10.1. Klachten vóór de aanvang van het verblijf dient de reiziger zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs bij de reisorganisator in te dienen.

10.2. Klachten tijdens het verblijf dient de reiziger zo snel mogelijk ter plaatse op een gepaste en bewijskrachtige manier bij de reisorganisator in te dienen.

10.3. Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht melden, dan dient de reiziger uiterlijk 3 maanden na afloop van het verblijf een klacht in te dienen bij Logeren in Vlaanderen die de klacht zorgvuldig en binnen een redelijke termijn zal afhandelen.

10.4. Klachten inzake het logiesdecreet (vergunningen en comfortclassificatie) worden neergelegd bij het Departement Internationaal Vlaanderen, Dienst Toeristische Vergunningen, Tel. 02/553.29.50, logies@iv.vlaanderen.be, http://www.vlaanderen.be/int/toeristische-vergunningen

ARTIKEL 11 – AANSPRAKELIJKHEID

11.1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het geboekte verblijf, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger redelijkerwijze mag hebben, en voor alle uit de boeking voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen uit te voeren zijn door hemzelf dan wel door andere dienstverstrekkers, en dit onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere dienstverstrekkers aan te spreken. De reisorganisator is voor de daden en nalatigheden van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.

11.2. De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator, zijn personeel of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, alsook wanneer de reiziger zijn eigen verplichtingen niet nakomt.

11.3. Logeren in Vlaanderen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)fouten in de brochure 'Logeren in Vlaanderen Vakantieland 2016' en op de website 'Logeren in Vlaanderen Vakantieland', noch voor (eventuele) schade die zou kunnen voortvloeien uit het niet beschikbaar zijn van een aanbod op een bepaalde datum. De reisorganisator is echter niet gebonden aan (druk)fouten in de brochure 'Logeren in Vlaanderen Vakantieland 2016' en op de website 'Logeren in Vlaanderen Vakantieland' indien deze (druk)fouten aan Logeren in Vlaanderen te wijten zouden zijn.

11.4. Logeren in Vlaanderen kan verder niet aansprakelijk gesteld worden voor vorderingen of klachten naar aanleiding van inbreuken op rechten van de reiziger of derden of schade geleden door de reiziger of derden als gevolg van een inbreuk vanwege de reisorganisator op deze algemene voorwaarden of de op hem toepasselijke vigerende wet- en regelgeving. Mocht Logeren in Vlaanderen met dergelijke vorderingen of klachten te maken krijgen, verklaart de reisorganisator Logeren in Vlaanderen hiervoor te zullen vrijwaren en schadeloos te zullen stellen. De reisorganisator draagt steeds de volle verantwoordelijkheid voor het in de brochure 'Logeren in Vlaanderen Vakantieland 2016' en op de website 'Logeren in Vlaanderen Vakantieland' gepubliceerde aanbod.

ARTIKEL 12 – TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

Het Belgisch recht is op deze algemene voorwaarden van toepassing. Bij geschillen zijn steeds de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven exclusief bevoegd.

Vlaanderen Vakantiecheque