Disclaimer


Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op www.vlaanderenvakantiecheque.be. Deze website wordt gecreëerd en beheerd door Xenarjo cvba, Jef Denynplein 14, 2800 Mechelen. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven.

Niet-naleving geeft de beheerder het recht om (1) de tijd dat de website beschikbaar is, te beperken, (2) het toegelaten gebruik te beperken, en (3) het recht van elke gebruiker van de website te gebruiken, te beperken of stop te zetten.

Intellectuele eigendomsrechten. Alle teksten, foto's, beelden, kaarten, databanken, handels- en domeinnamen, merken en logo's op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Het is strikt verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vlaanderen Vakantiecheque de informatie op deze website op te slaan (met uitzondering van de informatie die nodig is om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Wanneer Vlaanderen Vakantiecheque u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u evenmin werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie ervan op de website. In elk geval vrijwaart u Vlaanderen Vakantiecheque tegen alle aanspraken van derden in dit verband.

Bestanden die u verstuurt mogen voorts geen virussen bevatten, geen technische mankementen vertonen en de werking van computers, servers en dergelijke niet schaden.

Copyright foto's: Milo Profi, Carl Pendle, Toerisme Mechelen, Stefan Jacobs, Jos Verhoogen, Koen De Langhe, L. Goossens, Cel Fotografie Stad Brugge, Toerisme Antwerpen, J. Berquez, Jan Smets, J.J. Soenen.

Aansprakelijkheid.

De informatie die op www.vlaanderenvakantiecheque.be wordt aangeboden, wordt geregeld aangevuld en/of gewijzigd. Vlaanderen Vakantiecheque kan op om het even welk ogenblik verbeteringen en/of aanpassingen aanbrengen op deze website.

Vlaanderen Vakantiecheque streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan Vlaanderen Vakantiecheque niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Indien u onjuistheden zou vaststellen, kan u steeds contact opnemen met info@vlaanderenvakantiecheque.be.

Vlaanderen Vakantiecheque kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor incorrecte of foutieve gegevens op deze website. Incorrecte of foutieve gegevens geven in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie. Vlaanderen Vakantiecheque is evenmin verantwoordelijk voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorza akt door het gebruik van deze website of van de op of via deze website ter beschikking gestelde informatie. Vlaanderen Vakantiecheque kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor het (tijdelijk) uitvallen of disfunctioneren van deze website.

Tot slot bevat www.vlaanderenvakantiecheque.be links naar websites die beheerd worden door derden. Vlaanderen Vakantiecheque kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. De links in kwestie zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. De e-mailadressen die op www.vlaanderenvakantiecheque.be worden vermeld, mogen uiteraard niet verzameld worden, laat staan gebruikt voor commerciële of andere wettelijk niet geoorloofde doeleinden zoals spamming of stalking.

Vlaanderen Vakantiecheque